TRIATHLON | Kraków-Tyniec

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CROSSTRIATHLONU 2016
Kraków–Tyniec, 16-17 lipca 2016

PATRONI:

Polski Związek Triathlonu Kraków Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

BIEG TYNIECKI

Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016
Regulamin zawodów w kolarstwie górskim (MTB)
oraz biegów w terenie w dniu 09.07.2016
REGULAMIN  
I CEL

• Promocja Miasta Kraków w szczególności Tyńca

• Popularyzacja kolarstwa górskiego oraz biegania jako wszechstronnej i aktywnej formy zdrowia

• Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży a w szczególności jazdy na rowerze i biegania

 

II ORGANIZATOR

• Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, Kraków-Tyniec, tel. 664 407048

 

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Crosstriathlonu 2016 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 jest ze zm.), jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją w/w imprezy, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów sportowych Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016.

III PATRONAT HONOROWY

• Polski Związek Triathlonu

• Prezydent Miasta Kraków

 

IV KOORDYNATOR ZAWODÓW

• Wojciech Mazurkiewicz

• Marcin Błaszczyk

V PROGRAM  ZAWODÓW

Piątek – 08.07.2016r.

17:00 – objazd trasy kolarskiej

Sobota – 09.07.2016

8:00-13:00 –  otwarcie biura zawodów

8:00-11:00 – wydawanie pakietów startowych do konkurencji biegi

8:00-13:00 – wydawanie pakietów startowych do konkurencji kolarskiej MTB

11:00 – start do biegów krosowych 6km, 12km, 18km

13:30 – start do konkurencji kolarstwo MTB – dystans rodzinny 16km i medium 32km – start do konkurencji kolarstwo jest uzależniony od ukończenia konkurencji biegowej ok. godz. 13:30

16:00 – dekoracja zwycięzców konkurencji biegów oraz kolarstwa MTB

VI TERMIN, DYSTANS, TRASA

Miejsce START oraz META będzie zlokalizowane w Kraków Tyniec ul. Promowa w dniu 09.07.2016

Trasa konkurencji biegowych –  1 pętla 6km w przypadku dystansu krótkiego i 2 pętle czyli 12km w przypadku dystansu średniego i 3 pętle czyli 18km w przypadku dystansu długiego, trasa prowadzona ścieżkami i drogami leśnymi, łąkami. Pomiar trasy – GPS.

Trasa wyścigu MTB –  1 pętla 16km w przypadku dystansu krótkiego i 2 pętle czyli 32km w przypadku dystansu długiego , trasa prowadzona ścieżkami leśnymi, łąkami, drogami szutrowymi, trasa zamknięta na 90% długości. Pomiar trasy – GPS. KASK OBOWIĄZKOWY. Dozwolone są sprawne rowery mtb, przełajowe, trekingowe .

Start i rywalizacja sportowa zgodnie z przepisami organizacyjnymi i sportowymi PZKol oraz PZLA.

VII OPŁATY STARTOWE
 1. Konkurencja biegi krosowe

  • 40 zł do 30.06.2016

  • 60 zł– od 1.07.2016 do dnia startu

 1. Konkurencja kolarstwo MTB

  • 60 zł – do dnia 30.06.2016

  • 80 zł – od 1.07.2016 do dnia startu

Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji i jej wysokość zależy od terminu dokonania wpłaty. Opłatę za start dokonuje się za pomocą automatycznego systemu płatności dostępnego na stronie internetowej.

W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi!

Istnieje możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, najpóźniej na tydzień przed imprezą (bez kosztów dodatkowych)!

IX KLASYFIKACJE , KATEGORIE WIEKOWE W KONKURENCJACH BIEGI ORAZ KOLARSTWO MTB

 Generalna Kobiet

• Generalna Mężczyzn

 • K/M – 16-18

 • K/M – 19-29

 • K/M – 30-39

 • K/M – 40-49

 • K/M – 50-59

 • K/M – 60+

Jeżeli w danej kategorii wiekowej nie będzie co najmniej 3 osób, organizator ma prawo połączyć kategorię !!!

IX NAGRODY W KONKURENCJACH BIEGI ORAZ KOLARSTWO MTB
 1. Dla pierwszych trzech zawodników kategorii OPEN zostaną wręczone pamiątkowe puchary.

 2. Dla pierwszych trzech zawodników w kategoriach wiekowych ,osobno dla kobiet i mężczyzn, zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe puchary.

3. Każdy z zawodników, który ukończy zawody w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

5. Nagrody dla poszczególnych dystansów przedstawiają się następująco:

X WARUNKI UCZESTNICTWA

1.Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 w konkurencjach biegów krosowych i kolarstwa MTB mają osoby, które najpóźniej w dniu 09.07.2016 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

2.Prawo startu w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 na dystansie krótkim w biegach ( 6km) oraz kolarstwie MTB (16km) mają również osoby, które najpóźniej w dniu 09.07.2016 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w zawodach podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej.

4.Osoby opisane w ust. IX pkt. 2 i pkt 3 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.

5.Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

6.W zawodach MTB i biegi krosowe mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zawodów oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

8.Warunkiem udziału w zawodach  jest:

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZTKol (Polski Związek Kolarski), dostępnych na stronie internetowej http://www.pzkol.pl/ oraz PZLA (Polski Związek Lekkiej Atletyki) – http://www.pzla.pl/

c. Akceptacja udziału w zawodach MTB i biegi krosowe na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości konkurencji, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.       

d. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów,   usług sponsorów i partnerów imprezy oraz ankiet, i informacji organizacyjnych dotyczących Międzynarodowego Festiwalu Crosstriathlonu 2016. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, zaś wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w zawodach stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji Międzynarodowy Festiwalu Crosstriathlonu 2016 i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.

 2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016.

 3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.

 4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.

 5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.

 6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

 7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.

 8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach i crosstriathlonie w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).

 9. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie XIV Regulaminu poniżej.

 10. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniu 09.07.2016 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

10. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej.

11. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.

12. Pakiety startowe będą wydawane w dniu od 09.07.2016r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem zawodów sportowych.

13. Szatnie zostaną usytuowane w pobliżu strefy zmian w okolicach , gdzie będzie rozgrywana część pływacka zawodów. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem zawodów.

14. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

15. Uczestników konkurencji kolarstwa górskiego (mtb) oraz biegów obowiązują przepisy PZKol (Polski Związek Kolarski) http://www.pzkol.pl/ ,oraz przepisy PZLA, dostępne na stronie internetowej http://www.pzla.pl/ oraz niniejszy Regulamin.

16. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników zawodów. Organizator ma prawo usunąć z terenu zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg rywalizacji sportowej lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami PZKol oraz PZLA.

17. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać dostarczone przez Organizatora numery startowe naklejone na kask i rower (dotyczy tylko wyścigu kolarskiego MTB) oraz numery na bieg przymocowane z przodu koszulki (dotyczy tylko biegów krosowych). Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.

18. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie dostarczony do pakietu startowego.

19.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie zawodów poza szatniami, o których mowa w pkt. 13 powyżej.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w zawodach MTB oraz biegów krosowych.

21. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas zawodów.

XII  LIMIT CZASU I KONTROLE                                                                

1. Uczestników obowiązuje limit czasu tylko w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 na dystansie długim biegów krosowych ( 18km ) oraz dystansie medium kolarstwa MTB (32km) wynoszącym: 2godz. 30 minut dla biegu oraz kolarstwa MTB . 2. Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu, który będzie mierzył międzyczas przy punkcie START-META wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas. Ponadto na trasie kolarskiej i biegowej, sędziowie i obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 3.Uczestnicy biegu długiego 18km, którzy nie dobiegną do linii META w ciągu 2 godzin i 30 minut od strzału startera, zobowiązani są do dokończenia konkurencji i zejścia z trasy zawodów. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani. Tak samo Uczestnicy , którzy w części kolarskiej nie dojadą do linii META w czasie 2 godzin 30 minut od strzału startera , zobowiązani są do zejścia z trasy. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu Cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

XII PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

1.Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na pętli biegowej i kolarskiej w okolicach miejsca START-META. Dokładne miejsce zostanie podane na odprawie przed zawodami.

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników.

3.Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy START -META oraz na mecie i będą obsługiwane przez lekarza i ratowników medycznych.                                                              

4.Ponadto po zawodach w rejonie META znajdował się będzie bufet odżywczy z napojami, owocami i przekąskami.

XIII ZGŁOSZENIA

1.Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej – http://triathlon.krakow.pl/

2.Organizator ustala łącznie limit pakietów na 300 sztuk (trzysta) w konkurencji biegów oraz 150 sztuk (sto pięćdziesiąt) w konkurencji kolarstwa MTB. O udziale Uczestników w Międzynarodowym Festiwalu Crosstriathlonu 2016 decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się ustalony limit 500 sztuk pakietów. Po wyczerpaniu limitu pakietów organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego dla osób zapisujących się w dniu zawodów w Biurze Zawodów.

3.Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia 08.07.2016 r. W dniu 09.07.2016r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Termin do składania zgłoszeń upływa 08.07.2016 r.

 1. Prawo bezpłatnego startu w zawodach  mają:

  • Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności).

  • Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny.

 1. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym zawodów na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.

 2. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w zawodach podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.

 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się zawodów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.

 4. Szczegółowe informacje dotyczące opłat startowych, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie zawodów, oraz są dostępne na Stronie Internetowej w zakładce “INFORMACJE OGÓLNE”.

XIV POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.

 2. Każdy Uczestnik zawodów Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu – wyścig kolarski (MTB) , biegi krosowe , w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.

 3. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. Niedozwolone jest korzystanie z rowerów z napędem elektrycznym podczas wyścigu kolarskiego oraz kijków typu nordic- walking lub podobnych, które w jakikolwiek sposób poprawiają możliwości organizmu w czasie biegu.        

 4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.

 5. Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz zostaną podane do wiadomości zaraz po skończeniu zmagań sportowych – http://triathlon.krakow.pl/

 6. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników zawodów, należy kierować do Biura Organizacyjnego Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 (e-mail: zawody@triathlon.krakow.pl ), w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia zawodów. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki zawodów stają się wynikami oficjalnymi.                         

 7. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.

 8. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej  – http://triathlon.krakow.pl/

 9. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej. Organizator