TRIATHLON | Kraków-Tyniec

MIĘDZYNARODOWY FESTIWAL CROSSTRIATHLONU 2016
Kraków–Tyniec, 16-17 lipca 2016

PATRONI:

Polski Związek Triathlonu Kraków Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej

CROSS TRIATHLON

Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016

Regulamin zawodów dystans krótki i długi w dniu …..07.2016

REGULAMIN

 

I CEL

•Promocja Miasta Kraków w szczególności Tyńca

•Popularyzacja cross triathlonu oraz biegania jako wszechstronnej i aktywnej formy zdrowia

•Promocja sportu wśród dzieci i młodzieży a w szczególności  jazdy na rowerze i biegania

 

II ORGANIZATOR

•Stowarzyszenie Sport Bez Barier, ul. Promowa 10, Kraków-Tyniec, tel. 664 407048

 

1.Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z organizacją Międzynarodowego Festiwalu Crosstriathlonu 2016 w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 jest ze zm.), jest MPM Maria Kokoczka i Mirosław Prucnal Spółka Jawna z siedzibą w Jaśle, ul. Żeromskiego 36.

2.Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016, zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją w/w imprezy, także we współpracy z innymi podmiotami, w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji zawodów sportowych Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016.

III PATRONAT HONOROWY

 

•Polski Związek Triathlonu

•Prezydent Miasta Kraków

 

IV KOORDYNATOR ZAWODÓW

 

•Wojciech Mazurkiewicz

•Marcin Błaszczyk

 

V PROGRAM  ZAWODÓW

 

Piątek – ….07.2016r.

17:00 – objazd trasy kolarskiej

 

Sobota – ….07.2016

8:00-13:00 –  otwarcie biura zawodów

8:00-11:00 – wydawanie pakietów startowych do konkurencji biegi

8:00-13:00 – wydawanie pakietów startowych do konkurencji kolarskiej MTB

10:00 – biegi dla dzieci i młodzieży

11:00 – start do biegów krosowych 6km, 12km, 18km

13:30 – start do konkurencji kolarstwo MTB – dystans rodzinny 16km i medium 32km – start do konkurencji kolarstwo jest uzależniony od ukończenia konkurencji biegowej ok. godz. 13:30

16:00 – dekoracja zwycięzców konkurencji biegów oraz kolarstwa MTB

17.00 – objazd trasy kolarskiej dla zawodników startujących w crosstriathlonie

 

Niedziela ….07.2016

7:00-9:00 – otwarcie biura zawodów (odbiór pakietów startowych)

9:00-11:00 – wprowadzenie rowerów do boksu dla dystansu długiego

12:00 – start Crosstriathlon dystanse długi i krótki

15:00-17:00 – odbiór rowerów z boksu

16:00 – dekoracja zwycięzców

 

VI TERMIN, DYSTANS, TRASA

 

Miejsce START oraz META  będzie zlokalizowane w Kraków Tyniec ul. Promowa w dniach 9-10.07.2016r.

I część:  pływanie – 600 m w przypadku dystansu krótkiego – 1 pętla i 1200m -2 pętle  w przypadku dystansu długiego ( przewidywana temperatura wody 18-22C) .

II część: kolarstwo  –  1 pętla 16km w przypadku dystansu krótkiego i 2 pętle  czyli 32km w przypadku dystansu długiego , trasa prowadzona ścieżkami leśnymi, łąkami, drogami szutrowymi, trasa zamknięta na 90% długości. Pomiar trasy – GPS. KASK OBOWIĄZKOWY.  Zawody w konwencji z draftingiem.  Dozwolone są sprawne  rowery mtb, przełajowe.

III część: bieg– 5 km dla dystansu krótkiego (przewidywana 1 pętla) i 10km dla dystansu długiego (przewidywane 2 pętle).  Nawierzchnia częściowo asfalt, utwardzone drogi leśne. Pomiar trasy biegu  – GPS.

Start i rywalizacja sportowa zgodnie z przepisami organizacyjnymi i sportowymi PZTri.

 

VII ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

W ramach zawodów Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu  zostaną rozegrane zawody dla dzieci i młodzieży w konkurencji bieg

START 1 – rocznik 2013-2011 (3-5 lat) – dystans 100m bieg

START 2 – rocznik 2010-2009 (6-7 lat) – dystans 200m bieg

START 3 – rocznik 2008-2007 (8-9 lat) – dystans 400m bieg

START 4 – rocznik 2006-2005 (10-11 lat) – dystans 800m bieg

START 5 – rocznik 2004-2003 (12-13 lat) – dystans 1000m bieg

START 6 – rocznik 2002-2000 (14-16 lat) – dystans 400m bieg

 

 1. W konkurencji bieg przewidziane są dla dzieci nagrody rzeczowe dla pierwszych trzech zawodników i zawodniczek . Dla wszystkich pozostałych uczestników pamiątkowe medale.
 2. Opłata startowa dla dzieci nie będzie pobierana. Opłata startowa dla młodzieży w kategorii rocznik 2002-2000 (START 6) – wynosi 10 zł.
 3. O starcie dziecka w odpowiedniej kategorii wiekowej decyduje rok urodzenia.

 

VIII OPŁATY STARTOWE

 

 1. Crosstriathlon dystans długi 
  • 150 zł do 30.04.2016
  • 200  zł do 30.06.2016
  • 250 zł– od 1.07.2016 do dnia startu

 

 1. Crosstriathlon dystans krótki 
  • 100 zł– do dnia 30.04.2016 r
  • 150 zł – do dnia 30.06.2016
  • 200 zł – od 1.07.2016 do dnia startu

 

Opłatę startową wnosi się podczas rejestracji i jej wysokość zależy od terminu dokonania wpłaty. Opłatę za start dokonuje się za pomocą automatycznego systemu płatności dostępnego na stronie internetowej.

W przypadku rezygnacji z zawodów, po dokonaniu wpłaty – wpisowe nie podlega zwrotowi!

Istnieje możliwość przepisania pakietu na innego zawodnika w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem, najpóźniej na tydzień przed imprezą (bez kosztów dodatkowych)!

 

IX KLASYFIKACJE , KATEGORIE WIEKOWE

 

•Generalna Kobiet

•Generalna Mężczyzn

 • K/M – 16-18
 • K/M – 19-29
 • K/M – 30-39
 • K/M – 40-49
 • K/M – 50-59
 • K/M – 60+

 

X  NAGRODY

 

 1. Dla pierwszych trzech zawodników kategorii OPEN zostaną wręczone pamiątkowe puchary.
 2. Dla pierwszych trzech zawodników w kategoriach wiekowych ,osobno dla kobiet i mężczyzn, zostaną wręczone nagrody rzeczowe oraz pamiątkowe puchary.

3.  Każdy z zawodników, który ukończy zawody w regulaminowym czasie otrzyma pamiątkowy medal.

4. Odbiór nagród może nastąpić wyłącznie podczas kończącej zawody ceremonii wręczenia nagród.

5. Nagrody dla poszczególnych dystansów przedstawiają się następująco:

Dystans długi – nagrody finansowe w wysokości:

 

I   miejsce  –  500 zł

II  miejsce  – 400 zł

III miejsce  – 300 zł

IV miejsce  –  200 zł

V miejsce – 100 zł

 

 

Dystans krótki – nagrody rzeczowe lub w postaci bonów o wartości:

I   miejsce  –  400 zł

II  miejsce  – 300 zł

III miejsce  – 200 zł

IV miejsce – 100 zł

V miejsce – 50 zł

 

Jeżeli w danej kategorii wiekowej nie będzie co najmniej 3 osób, organizator ma prawo połączyć kategorię.

 

 

XI WARUNKI UCZESTNICTWA

 

1.Impreza ma charakter otwarty. Prawo startu w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 na dystansie długim mają osoby, które najpóźniej w dniu 17.07.2016 r. ukończą 18 lat oraz spełnią warunki, o których mowa poniżej.

2.Prawo startu w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 na dystansie krótkim mają również osoby, które najpóźniej w dniu 16.07.2016 r. ukończą 16 lat, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w zawodach podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej.

3.Prawo startu w zawodach biegowych mają dzieci i młodzież , które najpóźniej w dniu 16.07.2016 r. ukończą 3 lata, pod warunkiem zarejestrowania takiej osoby przez opiekuna prawnego za pośrednictwem Strony Internetowej oraz okazania zgody na uczestnictwo w biegu podpisanej przez opiekuna prawnego Uczestnika. Zgodę, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, należy okazać w Biurze Zawodów przy odbiorze pakietu startowego. Wzór oświadczenia opiekuna prawnego można również pobrać ze Strony Internetowej.

4.Osoby opisane w ust. IX pkt. 2 i pkt 3 powyżej nie mogą samodzielnie rejestrować się do systemu zgłoszeniowego.

5.Rodzice lub prawni opiekunowie rejestrujący osobę niepełnoletnią, przyjmują na siebie odpowiedzialność za start nieletniego i w tym zakresie zwalniają z odpowiedzialności Organizatora.

6.W zawodach biegi dla dzieci oraz crosstriathlon na dystansie krótkim i długim mogą wziąć udział wyłącznie Uczestnicy, zarejestrowani do udziału w zawodach zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

7. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca zawodów, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie Internetowej nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem zawodów oraz w formie mailowej. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.

8.Warunkiem udziału w zawodach  jest:

a. Wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

b. Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu oraz przepisów PZTri (Polski Związek Triathlonu), dostępnych na stronie internetowej www.triathlon.pl.

c. Akceptacja udziału w zawodach bieg i crosstriathlon dystans długi i krótki na własną odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości konkurencji, które mogą polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia. W zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 powinny uczestniczyć wyłącznie osoby posiadające dobry stan zdrowia, nieposiadające przeciwwskazań medycznych do uczestnictwa w rywalizacji sportowej.

d. Wyrażenie odrębnej zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym, o którym mowa powyżej, w tym w oświadczeniu Uczestnika o stanie zdrowia pozwalającym mu na udział w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016, a także zgody na zamieszczanie danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, płci, roku urodzenia, narodowości, adresu e-mail oraz wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych, internetowych i w formie drukowanej oraz na przesyłanie przez Organizatora na wskazany adres mailowy Uczestników informacji dotyczących promocji i marketingu produktów,   usług sponsorów i partnerów imprezy oraz ankiet, i informacji organizacyjnych dotyczących Międzynarodowego Festiwalu Crosstriathlonu 2016. Wzór zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie wizerunku stanowi Załącznik nr 2 do Regulaminu, zaś wzór zgody rodzica lub opiekuna prawnego osoby niepełnoletniej na uczestnictwo tych osób w zawodach stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestnika mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z Administratorem Danych Osobowych i Organizatorem przy realizacji Międzynarodowy Festiwalu Crosstriathlonu 2016 i akcji z nim związanych na podstawie umów powierzenia, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 j.t. ze zm.).

e. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i 5 (pięcio) letniej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:

 1. Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 2. Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w imprezie Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016.
 3. Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 4. Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 5. Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 6. Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.
 7. Emisja w przekazach telewizyjnych i radiowych.
 8. Publikowanie zdjęć uczestnika z udziału w biegach i crosstriathlonie w postaci zdjęć z trasy biegów (link do zdjęć i materiałów video zostanie umieszczony przy nazwisku uczestnika).
 9. Dokonanie zgłoszenia na zasadach określonych w ustępie XIV Regulaminu poniżej.
 10. Poddanie się weryfikacji w Biurze Zawodów w dniach 16-17.07.2016 r., zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa powyżej, w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.

10. Odbieranie pakietów i numerów startowych odbywać się będzie podczas weryfikacji Uczestników, na podstawie okazanego do wglądu dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem lub pisemnej zgody na odebranie pakietu startowego dla Uczestnika przez osobę trzecią (w przypadku, gdy Uczestnik nie może osobiście odebrać pakietu startowego i numeru startowego). Wzór zgody stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu oraz dostępny jest na Stronie Internetowej.

11. Odbiór pakietów startowych odbywa się wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. Nie ma możliwości przesyłania pakietów startowych na adres Uczestnika.

12. Pakiety startowe będą wydawane w dniach od ….07.2016 r. do ….07.2016 r. w Biurze Zawodów w godzinach funkcjonowania Biura. O dokładnej lokalizacji oraz godzinach funkcjonowania Biura Zawodów, Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem zawodów sportowych.

13. Szatnie zostaną usytuowane w pobliżu strefy zmian w okolicach , gdzie będzie rozgrywana część pływacka zawodów. O dokładnej lokalizacji szatni Organizator poinformuje Uczestników za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 (trzy) dni przed rozpoczęciem zawodów.

14. Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste zapakowane w oznaczone torby, przekazane w pakietach startowych. W przypadku zagubienia numeru startowego przez Uczestnika, Organizatora nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

15. Uczestników biegów i crosstriathlonu obowiązują przepisy PZTri (Polski Związek Triathlonu) oraz przepisy PZLA, dostępne na stronie internetowej http://triathlon.pl/, http://www.pzla.pl/ oraz niniejszy Regulamin.

16. Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego, poleceń służb porządkowych oraz poszanowania pozostałych Uczestników zawodów. Organizator ma prawo usunąć z terenu zawodów osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg rywalizacji sportowej lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem, przepisami PZTri  oraz PZLA.

17. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać dostarczone przez Organizatora czepki z numerami startowymi, numery startowe naklejone na kask i rower (dotyczy tylko części kolarskiej triathlonu) oraz numery na bieg przymocowane z przodu koszulki. Zasłanianie numeru startowego w części lub w całości powoduje dyskwalifikację.

18. Podczas zawodów wszyscy Uczestnicy zobowiązani są posiadać chip, który zostanie dostarczony do pakietu startowego. Dzieci i młodzież w konkurencji biegów nie będą posiadały chipa – pomiar czasu będzie ręczny.

19. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na trasie zawodów poza szatniami, o których mowa w pkt. 13 powyżej.

20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone przez Uczestników w wyniku uczestnictwa w zawodach biegi i crosstriathlon na dystansie krótkim i długim.

21. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w zawodach w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora, lub przedstawicieli Organizatora podczas zawodów.

 

XII  LIMIT CZASU I KONTROLE

1. Uczestników obowiązuje limit czasu tylko w zawodach Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 na dystansie długim wynoszący : pływanie (30 minut), łącznie pływanie i jazda rowerem (3,5 godziny), cały crosstriathlon 5 godzin.                                                                                                                                                   2. Na trasie zawodów będzie znajdował się punkt kontrolny pomiaru czasu znajdujący się przy strefie zmian z pływania na rower i z roweru na bieg wraz z zegarem wyświetlającym oficjalny czas. Ponadto na trasie kolarskiej i biegowej, sędziowie i obsługa punktów kontrolnych będzie spisywała numery startowe Uczestników skracających trasę. Uczestnicy skracający trasę zostaną zdyskwalifikowani. 3.Uczestnicy, którzy nie dopłyną do strefy zmian w ciągu 30 minut od strzału startera, zobowiązani są do dokończenia konkurencji pływackiej i zejścia z trasy zawodów. Uczestnicy ci nie będą klasyfikowani. Tak samo Uczestnicy , którzy po części kolarskiej przekroczą limit 3 godzin zmagań sportowych zobowiązani są do zejścia z trasy. Uczestnicy, którzy po upływie regulaminowego czasu pozostaną na trasie czynią to na własną odpowiedzialność, stosowną do obowiązujących przepisów ruchu drogowego oraz Kodeksu cywilnego. W przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu uszkodzenia ciała lub uszczerbku na zdrowiu tych Uczestników.

 

XIII PUNKTY NAWADNIANIA I MEDYCZNE

 

1.Punkt nawadniania będzie zlokalizowany na pętli kolarskiej w okolicach strefy zmian oraz START-META, a także na trasie biegu. Dokładne miejsce zostanie podane na odprawie przed zawodami.

2. Organizator nie przyjmuje prywatnych odżywek uczestników.

3.Punkty medyczne będą znajdowały się w okolicy START -META oraz na mecie i będą obsługiwane przez lekarza i ratowników medycznych.

4.Ponadto po zawodach w rejonie META znajdował się będzie bufet odżywczy z napojami, owocami i przekąskami.

 

XIV ZGŁOSZENIA

 

1.Zgłoszenia przyjmowane są: poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na Stronie Internetowej – http://triathlon.krakow.pl/

2.Organizator ustala łączny limit pakietów na 500 (pięćset) sztuk na crosstriathlon dystans krótki (250 sztuk) i  crosstriathlon dystans długi (250 sztuk). W zawodach biegowych dla dzieci i młodzieży nie ustala się limitu uczestników. O udziale Uczestników w Międzynarodowym Festiwalu Crosstriathlonu 2016 decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienie opłaty startowej. Za termin wniesienia opłaty uważa się datę i godzinę uznania rachunku bankowego Organizatora lub uiszczenia opłaty w Biurze Zawodów. Gwarantowany pakiet otrzymują Uczestnicy którzy opłacą zgłoszenie zanim wyczerpie się limit 500 (pięćset) sztuk. Po wyczerpaniu limitu pakietów nie będzie możliwy ich zakup w Biurze Zawodów.

3.Zgłoszenia przyjmowane są na Stronie Internetowej do dnia ….07.2016 r. W dniach 16-17.07.2016r. zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach jego funkcjonowania. Organizator poinformuje Uczestników o lokalizacji Biura Zawodów oraz godzinach jego funkcjonowania, za pośrednictwem Strony Internetowej, nie później niż na 3 dni przed rozpoczęciem zawodów. Termin do składania zgłoszeń upływa ….07.2016 r.

 1. Prawo bezpłatnego startu w zawodach  mają:
  • Osoby niepełnosprawne (na podstawie orzeczenia lekarskiego o niepełnosprawności).
  • Osoby zwolnione z opłaty za pakiet startowy przez Komitet Organizacyjny.
 1. Za zgłoszenie uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym zawodów na Stronie Internetowej lub w Biurze Zawodów i wpływu na konto Organizatora opłaty za pakiet startowy.
 2. Organizator zweryfikuje prawo do bezpłatnego startu w zawodach podczas odbioru pakietu startowego w Biurze Zawodów.
 3. Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi, za wyjątkiem przypadku nie odbycia się zawodów z przyczyn leżących po stronie Organizatora, wniesienia opłaty po terminie lub przekroczenia limitu, o którym mowa w pkt. 2 powyżej.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące opłat startowych, terminów oraz form płatności znajdują się w regulaminie zawodów, oraz są dostępne na Stronie Internetowej w zakładce “INFORMACJE OGÓLNE”.

 

XV POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Organizator zapewnia opiekę medyczną na trasie i mecie zawodów, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.
 2. Każdy Uczestnik zawodów Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu – biegi, crosstriathlon dystans krótki i długi w czasie jego trwania zostanie objęty ubezpieczeniem OC Organizatora na zasadach ogólnych. Ubezpieczenie indywidualne na wypadek kontuzji lub innego nieszczęśliwego zdarzenia, które może stać się udziałem Uczestnika w czasie zawodów wymaga osobnej polisy wykupionej indywidualnie przez Uczestnika.
 3. Przebywanie na trasie zawodów bez ważnego numeru startowego jest niedozwolone. Osoby bez ważnego numeru startowego będą usuwane z trasy przez obsługę trasy. W szczególności zabrania się poruszania po trasie na pontonach, łodziach, kajakach, rolkach, deskorolkach i innych urządzeniach mechanicznych oraz ze zwierzętami bez wyraźnego zezwolenia wydanego przez Organizatora. Niedozwolone jest również korzystanie z kijków typu nordic- walking lub podobnych, które w jakikolwiek sposób poprawiają możliwości organizmu.
 4. Przekazanie swojego numeru startowego innej osobie za jej zgodą powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał numer. Prawo do uczestnictwa w zawodach nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie ani wymianie na pieniądze.
 5. Wyniki będą dostępne na oficjalnej stronie internetowej oraz zostaną podane do wiadomości zaraz po skończeniu zmagań sportowych – http://triathlon.krakow.pl/
 6. Pisemne protesty dotyczące organizacji lub wyników zawodów, należy kierować do Biura Organizacyjnego Międzynarodowy Festiwal Crosstriathlonu 2016 (e-mail: zawody@triathlon.krakow.pl  ) , w nieprzekraczalnym terminie 24 godzin od zakończenia zawodów. Protesty rozstrzyga Komisja powołana przez Komitet Organizacyjny – decyzje Komisji są ostateczne. Protesty będą rozpatrywane w terminie 3 dni od dnia wpływu protestu. Po tym terminie wyniki zawodów stają się wynikami oficjalnymi.
 7. Organizator nie zezwala na przekazywanie pakietów startowych na cele jakichkolwiek konkursów bez uzyskania pisemnej zgody Organizatora.
 8. Wszelkie niezbędne informacje znajdują się w odpowiednich zakładkach na stronie internetowej  –  http://triathlon.krakow.pl/
 9. Organizator ma prawo dokonania zmiany niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie sytuacji Uczestników, w szczególności w zakresie praw nabytych na podstawie niniejszego Regulaminu. Ewentualne późniejsze zmiany niniejszego Regulaminu obowiązują od daty ich publikacji na Stronie Internetowej.

  Organizator